Statut

STATUT FUNDACJI

„PAPILLON”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Fundatorzy, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 24 listopada 2015 r roku przez notariusza Alicję Lehmann w Kancelarii Notarialnej
w Bydgoszczy (repertorium A numer 8953/2015) ustanawiają fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy Statut.

Art. 2

 1. Fundacja działa pod nazwą „PAPILLON”.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

Art.4

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Nadzór nas działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 5

Celem działania Fundacji jest:

 • a) podejmowanie inicjatyw związanych z udzielaniem wszelkiego wsparcia dla dzieci ze spektrum autyzmu, mutyzmu, zespołu Aspergera, ADHD oraz udzielanie wsparcia ich rodzicom i opiekunom,
 • b) wspieranie finansowo instytucji prowadzących terapię, rehabilitację i edukację dzieci oraz osób dorosłych ze spektrum autyzmu, mutyzmu, zespołu Aspergera, ADHD,
 • c) poprawa zdrowia psychicznego oraz rozwój umiejętności psychoprofilaktycznych,
  d) prowadzenie profesjonalnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • f) działalność charytatywna,
 • g) ochrona i promocja zdrowia,
 • h) działanie w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • i) działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
 • j) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • k) ochrona i promocja zdrowia,
 • l) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • m) promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • a) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza granicami Polski,
 • b) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii behawioralnej, artystycznej, poznawczej dla osób niepełnosprawnych,
 • c) finansowanie ośrodków wypoczynkowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
 • d) pomoc rzeczową i finansową osób niepełnosprawnych, chorych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • e) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi oraz ich rodzinami,
 • f) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
 • g) prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finansowania i organizacji świadczeń dziennych psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych lub chorych,
 • h) prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią,
 • i) współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi – polskimi i zagranicznymi,
 • j) prowadzenie badań naukowych, szkoleń i warsztatów,
 • k) prowadzenie działalności wydawniczej,
 • l) udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszy, dotacji, nagród,
 • m) prowadzenie instytucji o charakterze doradczym, profilaktycznym, rehabilitacyjnym, terapeutycznym oraz oświatowym dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • n) (wykreślono),
 • o) (wykreślono),
 • p) (wykreślono),
 • r) (wykreślono),
 • s) organizowanie festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
 • t) przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym,
 • u) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • w) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób niepełnosprawnych lub chorych,
 • x) organizowanie innych akcji wspierających wolontariat,
 • y) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych,
 • z) promocja turystyki i sportu osób niepełnosprawnych,
 • aa) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-turystycznych,
 • ab) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-turystycznych,
 • ac) wydawanie publikacji,
 • ad) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • ae) realizacja wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego,
 • af) udzielanie darowizn finansowych lub rzeczowych na rzecz podmiotów będących ich beneficjentami na realizację przez te podmioty działalności statutowej,
 • ag) udzielanie dotacji celowych na rzecz podmiotów będących ich beneficjentami na realizację przez te podmioty działalności statutowej,
 • ah) współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • ai) współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu, działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.
 2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego zostanie określony szczegółowo w uchwale Fundatorów.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 8

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 9

 1. Dochodami Fundacji są:
 • a) Darowizny, spadki i zapisy,
 • b) Subwencje,
 • c) Dochody z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
 • d) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • e) Dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji,
 • f) Nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
 • g) Świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany wyłącznie na statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Art. 10

 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 10 000,00, w dniu dokonania wpłaty na rachunek do kasy Fundacji, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
 2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
 3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanowić inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub samej Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

Art. 11

Władzami Fundacji są:

 1. Fundatorzy,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

Art. 12

Fundatorzy

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
 • a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji.Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. W przypadku powołania wszystkich

2. Fundatorów jednocześnie do Rady Fundacji kompetencje Fundatorów przejmuje Rada Fundacji.

Art. 13

Rada fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkowie Rady Fundacji mogę być
  w każdym czasie odwołani.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 14

 1. Po śmierci wszystkich Fundatorów Rada Fundacji składać się będzie 5 osób. Jeśli w chwili śmierci ostatniego z Fundatorów, Rada Fundacji liczy mniej niż 5 osób, Rada ta winna dokooptować do swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczebność wskazaną w pierwszym zadaniu. Jeśli w chwili śmierci ostatniego z Fundatorów liczba członków Rady będzie większa niż 5 osób, Rada ta działa w takim składzie do wygaśnięcia jej kadencji.
 2. Po śmierci ostatniego z Fundatorów, członków Rady Fundacji kolejnej kadencji lub dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Uchwała
  w tym zakresie winna zapaść do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.
 3. W przypadku działania na szkodę Fundacji, niewywiązywania się z obowiązków członka Rady, utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu, odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

Art. 15

Fundatorzy wyznaczają Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

Art. 16

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady,
  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub każdego z Fundatorów.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

Art. 17

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.
 2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Art. 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
 • b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
 • c) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
 • d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
 • e) zatwierdzenie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,
 • f) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • g) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • h) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd
 • i) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,
 • j) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,
 • k) reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji,
 • l) zawieszenie członków Zarządu na okres 3 miesięcy, z ważnych powodów,
 • m) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.

Art. 19

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwały na czas oznaczony.
 2. Powołując Zarząd Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu Fundacji.

Art. 20

 1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd wieloosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Art. 21

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

 1. Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z jednym członkiem Zarządu,
 2. dwaj inni członkowie Zarządu.

Art. 22

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji:

 • a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • b) mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 23

1. Zabronione jest:

 • a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątek Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów, pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej :osobami bliskimi”,
 • b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicząc członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich „osób bliskich” (opisanych w pierwszym akapicie).

2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

Art. 24

 1. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie uchwały Fundatorów.
 2. W przypadku, gdy Fundatorzy są członkami Zarządu Fundacji uchwała o zmianie Statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów zmiany Statutu dokonywane są uchwałą Rady Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Kandydatury likwidatorów muszą być zaakceptowane przez Fundatorów.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy, zaś po śmierci wszystkich Fundatorów Rada Fundacji.

Art. 26

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na rzecz podmiotu wskazanego w uchwale o otwarciu likwidacji Fundacji.

Art. 27

 1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203  z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.
 1.   Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r.